♦ ΟΞΕΙΔΩΣΗ-ΚΑΥΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Όταν το μαγνήσιο αναφλέγεται, πραγματοποιείται μια αντίδραση ανάμεσα στο μαγνήσιο και το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και σχηματίζεται οξείδιο του μαγνησίου. Το μαγνήσιο έχει τη χαρακτηριστική όψη μετάλλου (σε σκόνη είναι γκρι σκούρο), ενώ το οξυγόνο είναι αέριο. Το οξείδιο του μαγνησίου που σχηματίζεται είναι ένα λευκό στερεό.

Στην αντίδραση αυτή τα αντιδρώντα είναι το μαγνήσιο και το οξυγόνο, ενώ το προϊόν είναι το οξείδιο του μαγνησίου (ένωση που αποτελείται από μαγνήσιο και οξυγόνο).

 -------------♦♦♦♦♦♦♦--------------

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ

Κατά τη θέρμανση του μείγματος θείου και σιδήρου, παρατηρούμε ότι προκύπτει μια νέα χημική ένωση, η οποία δεν έχει τις ίδιες ιδιότητες με αυτές των συστατικών της.

-------------♦♦♦♦♦♦♦--------------