ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παρατηρούμε στο πείραμα ότι η θερμική αγωγιμότητα αργύρου είναι μεγαλύτερη από αυτή του χαλκού και του χαλκού είναι μεγαλύτερη από αυτή του σιδήρου.

------------♦♦♦♦♦♦♦♦------------

ΔΟΚΙΜΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

------------♦♦♦♦♦♦♦♦------------

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

------------♦♦♦♦♦♦♦♦------------